• Вход
  • Регистрация
  • Търсене
Форма за обратна връзка

Новини

Коледна фотосесия - подарък

10.10.2016

 
Защото вярваме, че хубавите моменти трябва да се пазят, ние от babymoments искаме да подарим на един от вас една незабравима Коледа!
 
Всичко, което трябва да направите е да:
 
1. Харесата страницата ни във фейсбук (www.facebook.com/babymoments.bg)
2. Да споделите публикацията на вашата стена
3. Да мотивирате желанието си за участие с коментар под публикацията

Печелившият ще бъде обявен на 07 ноември 2016г. Коледна фотосесия за Вашето дете

Официални правила
 
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Възложител и организатор на Пост-играта (наричана по-долу Играта) е Векто България ЕООД (наричано по-долу Организатор). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на страницaта www. babymoments.bg собственост на Векто България ЕООД. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Фейсбук страница www.facebook.com/babymoments.bg

2. Срок: Играта се провежда в период от 10.10.2016г. до 07.11.2016г., включително. Посоченият срок може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това следва да бъде публикувано на Фейсбук страница www.facebook.com/babymoments.bg.

3. Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.

4. Други: Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

II. УЧАСТНИЦИ

1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, с постоянен адрес в България, родител на дете във възраст между 1 месец и 13 години. Участникът трябва да е с валиден профил във Фейсбук (username).

2. В играта нямат право да участват:
служителите/работниците и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на Векто България ЕООД в т.ч. членовете на техните семейства.

3. Участникът се включва в Играта, когато хареса страницата на babymoments.bg във фейсбук, сподели публикацията в своя личен профил и мотивира желанието си за участие с коментар под поста с играта.

4. Организаторът ще счита, че всеки участник отговаря на условията на Играта, когато неговият Фейсбук профил отговаря на условията на Играта, освен ако от профила (username) във Фейсбук, или други публично достъпни източници на информация, не е очевидно противното.

5. Всеки участник може да участва само с един валиден профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани, некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие коментари към Играта впоследствие.

6. Всеки валиден профил (дори и на повече от едно лице) ще се счита за един участник.

III. МЕХАНИЗЪМ

Участникът в Играта трябва да хареса страницата на Векто България (www.facebook.com/babymoments.bg) във Фейсбук, сподели публикацията в своя личен профил и мотивира желанието си за участие с коментар под поста с играта.
Право да участва в тегленето на наградата от Играта има само Участник, който е изпълнил и трите условия.

Награда: Коледна фотосесия за Вашето дете  (10бр. обработени кадара)

IV. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

1. Печелившият ще бъде избран на случаен принцип, чрез томбола между участниците, изпълнили условията, с помощта на генератор на случайни числа.

2. След като бъде изтеглен и публикуван във Фейсбук страницата, печелившият в играта, в срок от 3 дни от публикуването на спечелилия, трябва да се свърже с Организатора, чрез изпращане на лично съобщение на Фейсбук страница www.facebook.com/babymoments.bg

3. Всички участници в Играта безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

V. УВЕДОМЯВАНЕ. ИНСТРУКЦИИ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Печелившият участник ще бъде обявен във Фейсбук страница www.facebook.com/babymoments.bg . Печелившият участник трябва да се свърже с Организатора, чрез лично съобщение, на Фейсбук страница www.facebook.com/babymoments.bg в срок от 3 дни от публикуването на спечелилия във Фейсбук страница www.facebook.com/babymoments.bg и да посочи телефон за връзка, три имена и населено място/адрес, за да получи инструкции, относно получаване на наградата. Всички получени от печелившия участник в тази връзка инструкции, дадени му от страна на Организатора в писмена и/или устна форма, са абсолютно задължителни. Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение на която и да е от дадените му инструкции.

2. За да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с лична карта и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването/получаването на наградата. Печеливш участник, който не е потърсил в срок спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.

3. Печелившият трябва да се яви в точен часа и място указани му от организатора на играта за провеждането на фотосесията. В случай че печелившият не изпълни това условие губи право да получи наградата.
VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИСТИННОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ.
Лицата участващи в Играта изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Организатора съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани/използвани само за целите на Играта. Печелившите участници в Играта носят персонална отговорност за верността на предоставените данни. Всички предоставени данни трябва да бъдат верни. Подаването на неверни данни, автоматично лишава съответния участник от правото му да получи награда.

VII. ПУБЛИЧНОСТ
1. Лицата участващи в Играта изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, задължително условие, за да я получат, е при връчването й да бъдат снимани, да предоставят право на ползване върху снимките от проведената „Коледна фотосесия за Вашето дете“ на Векто България, както и че във връзка с Играта, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, Организаторът има право безвъзмездно и безсрочно да публикува на Фейсбук страницата www.facebook.com/babymoments.bg техните имена, снимка и други данни, в т. ч., че същите могат безвъзмездно и безсрочно да бъдат използвани от Организатора в аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично.

2. Участниците в Играта се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS съобщения по време на играта и за период от 2 (два) месеца след края й.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ


1. Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да променя настоящите правила или да прекрати Играта. В тези случаи Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи, резултат от промяната и/или прекратяването. В тези случаи на участниците в Играта не се дължи каквато и да е компенсация.

2. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта участник, който не спазва тези правила за участие или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.

3. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Фейсбук.

4. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Играта, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Фейсбук профила на Организатора.

5. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

6. Не се допуска предоставяне на наградата на 3-то лице.

7. Кадрите заснети по време на „Коледна фотосесия за Вашето дете“ са собственост на Векто България.

8. Всички споровете по тълкуването и прилагането на тези официални правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато, споровете ще бъдат решавани от компетентните съдилища в Република България.

Настоящите Правила са в сила от 07.10.2016 г. и ще бъдат достъпни на на сайта на Векто

България ЕООД www.babymoments.bg за периода на провеждане на Играта.

Тази промоция по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.